Zaloguj sięPrzyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarcePomoc z Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce

Informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach portalu

Administratorem danych przetwarzanych w ramach Portalu https://eadministracja.wrotapodlasia.pl jest Marszałek Województwa Podlaskiego mający swoją siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.

Adres e-mail inspektora ochrony danych: iod@wrotapodlasia.pl

Dane osobowe wykorzystane na portalu są przetwarzane odpowiednio w celu przygotowania, realizacji i monitoringu projektów:

- „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”, w związku z porozumieniem dot. jego przygotowania i realizacji,

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, w związku z umową dot. jego przygotowania, realizacji i monitoringu.

Przetwarzanie danych będzie miało miejsce w okresie przygotowania, realizacji i utrzymania trwałości projektu, który wynosi 5 lat od daty jego finansowego zakończenia.

Informacje przekazane przez ww. portal będą uważane przez Lidera projektu za wiążące.

Zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby którym udostępniono konto na portalu mają prawo dostępu do treści przekazanych przez jednostkę danych i ich poprawiania.

W przypadku zmiany osoby do kontaktu ze strony Jednostki Samorządu Terytorialnego ma ona obowiązek  niezwłocznego poinformowania Lidera projektu, w celu aktualizacji danych.